010889
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
26
39
10518
1033
926
10889

Your IP: 54.198.142.4
Server Time: 2014-07-28 13:12:39

  

 

 

  

 

 

 


สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
ร่วมกับ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สาขาบัวใหญ่)
จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗
การดำเนินกิจกรรม ๕ ส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)และกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทำงานเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร  โดยทำ"โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมบูรณปฏิสังขรณ์
ณ วัดหนองม่วงบูรพาราม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
"  โดยมี นายนรินทร์  นันทิพานิชย์
อัยการจังหวัดบัวใหญ่  พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  ร่วมกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ และ วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียดภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ประชุมบุคลากรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างเหมา สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
เรื่อง " แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด "
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
รายละเอียดภาพ

  


วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
ตามโครงการบูรณาการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๗
ณ ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ วัดป่าประชาธรรมนิคม
หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดภาพ


วันพูธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์(อัยการจังหวัดบัวใหญ่) นำข้าราชการอัยการ
ข้าราชการสำนักอำนวยการ ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และให้พรแก่ข้าราชการภายใน
สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ตามประเพณีไทย
ณ บริเวณหน้ามุกอาคารสำนักงานฯ
ดูรายละเอียด

 

    

 

  
  นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
       อธิบดีอัยการภาค ๓

นายนรินทร์ นันทิพานิชย์

 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
  รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่