011760
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
39
215
11344
774
1130
11760

Your IP: 54.226.154.116
Server Time: 2014-08-23 10:29:11

 

  

 

 

  

 

 

 


วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

               นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมข้าราชการอัยการและข้าราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมงาน "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ
                                             ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดบัวใหญ่
                                                                                    รายละเอียดภาพ


สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
ร่วมกับ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สาขาบัวใหญ่)
จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗
การดำเนินกิจกรรม ๕ ส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)และกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทำงานเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร  โดยทำ"โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมบูรณปฏิสังขรณ์
ณ วัดหนองม่วงบูรพาราม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
"  โดยมี นายนรินทร์  นันทิพานิชย์
อัยการจังหวัดบัวใหญ่  พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  ร่วมกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ และ วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียดภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ประชุมบุคลากรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างเหมา สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
เรื่อง " แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด "
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
รายละเอียดภาพ

  


วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
ตามโครงการบูรณาการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๗
ณ ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ วัดป่าประชาธรรมนิคม
หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดภาพ

    

 

  
  นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
       อธิบดีอัยการภาค ๓

นายนรินทร์ นันทิพานิชย์

 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
  รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่